Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Browar Kolejowe – Konrad Dąbrowski z siedzibą w miejscowości Koluszki 95-040, ul. Generała Dąbrowskiego 4;
2. Z administratorem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się drogą listowną pod ww. adresem lub drogą elektroniczną – biuro@browarkolejowe.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a. Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
b. Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
5. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6. Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.
9. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.